Integritetspolicy för Kampaay

Kampaay samlar in vissa personuppgifter från sina användare.

Det här dokumentet kan skrivas ut som referens genom att använda kommandot för utskrift i inställningarna i vilken webbläsare som helst.

Sammanfattning av policyn

Personuppgifter som behandlas för följande ändamål och med hjälp av följande tjänster:

○      Reklam

■      LinkedIn-annonser
Personuppgifter: Tracker; användningsdata

○      Analyser

■      Google Analytics med anonymiserad IP, HubSpot Analytics, Google Analytics, Matomo, Google Ads konverteringsspårning och Facebook Ads konverteringsspårning(Facebook pixel)
Personuppgifter: Personuppgifter: Spårare;Användningsuppgifter

■      Funktioner för reklamrapportering i Google Analytics
Personuppgifter: Personuppgifter: Tracker; unika enhetsidentifierare för annonsering (t.ex. Google Advertiser ID eller IDFA);olika typer av uppgifter som anges i tjänstens sekretesspolicy.

■      Användar-ID-förlängning för Google Analytics
Personuppgifter: Tracker

○      Testning av innehållets prestanda och funktioner (A/B-testning)

■      Zoho PageSense

○      Visning av innehåll från externa plattformar

■      Google Fonts, Video Vimeo och YouTube video widget
Personuppgifter: Tracker; Användningsdata

○      Hantering av betalningar

■      Stripe
Personuppgifter: Tracker; olika typer av uppgifter somanges i tjänstens sekretesspolicy.

○      Hosting och backend-infrastruktur

■      Amazon Web Services (AWS)
Personuppgifter: olika typer av uppgifter som anges itjänstens sekretesspolicy.

○      Övervakning av infrastrukturen

■      Sentry
Personuppgifter: olika typer av uppgifter som anges itjänstens sekretesspolicy.

■      LogRocket
Personuppgifter: Tracker; Användningsdata

○      Hantera kontakter och skicka meddelanden

■      HubSpot Email
Personuppgifter: e-postadress; Användningsuppgifter

○      Plattformstjänster och hosting

■      Webflow
Personuppgifter: Personuppgifter: Tracker;Användningsdata; olika typer av data enligt tjänstens sekretesspolicy.

○      Registrering och autentisering

■      Auth0
Personuppgifter: e-postadress, förnamn, efternamn,lösenord, bild, Tracker, olika typer av uppgifter som anges i tjänstenssekretesspolicy.

○      Remarketing och beteendemässig inriktning

■      Facebook Remarketing och LinkedIn Website Retargeting
Personuppgifter: Tracker; användningsdata

○      Hantering av taggar

■      Google Tag Manager
Personuppgifter: Spårare

○      Optimering och distribution av trafik

■      Cloudflare
Personuppgifter: Tracker; olika typer av uppgifter somanges i tjänstens sekretesspolicy.

○      Hantering av användardatabaser

■      Intercom
Personuppgifter: Uppgifter som kommuniceras vidanvändning av tjänsten; e-postadress; Tracker; Universally Unique Identifier(UUID); Användningsuppgifter; olika typer av uppgifter som anges i tjänstenssekretesspolicy.

■      HubSpot CRM
Personuppgifter: företagsnamn; land; nuvarande stad;e-postadress; förnamn; efternamn; telefonnummer; fysisk adress; yrke;köphistorik; Tracker; användningsuppgifter; olika typer av uppgifter som angesi tjänstens sekretesspolicy.

■      HubSpot Lead Management
Personuppgifter: företagsnamn; land; e-postadress;förnamn; efternamn; telefonnummer; yrke; Tracker; användningsuppgifter; olikatyper av uppgifter enligt tjänstens sekretesspolicy.

Information om att välja bort intressebaserad reklam

Utöver de opt-out-funktioner som tillhandahålls av någon av de tjänster som anges i detta dokument kan användarna följa de instruktioner som tillhandahålls av YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (USA) och Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japan)eller andra liknande initiativ. Sådana initiativ gör det möjligt för användarna att välja sina spårningspreferenser för de flesta av annonsverktygen. Ägaren rekommenderar därför att användarna använder sig av dessa resurser utöver den information som ges i detta dokument.

DigitalAdvertising Alliance erbjuder en applikation kallad AppChoices som hjälper användarna att kontrollera intressebaserad reklam i mobilappar.

Användare kan också välja bort vissa annonsfunktioner genom tillämpligaenhetsinställningar, t.ex. enhetsinställningar för annonsering förmobiltelefoner eller annonsinställningar i allmänhet.

Kontaktuppgifter

Ägare och personuppgiftsansvarig
Kampaay Nordics AB - Rökerigatan 20, 121 62 Johanneshov, Sverige - VAT 559283-3650

Ett kontaktmejl till ägaren: info@kampaay.com

Fullständig policy

Ägare och personuppgiftsansvarig

Kampaay Nordics AB - Rökerigatan 20, 121 62 Johanneshov, Sverige - VAT 559283-3650

E-postadress till ägaren: info@kampaay.com

Typer av insamlade uppgifter

Bland de typer av personuppgifter som Kampaay samlar in, själv eller via tredje part, finns följande: e-postadress, spårare, användningsdata, universellt unik identifierare (UUID), uppgifter som kommuniceras vid användning av tjänsten, lösenord, förnamn, efternamn, bild, telefonnummer, yrke, nuvarande stad, företagsnamn, fysisk adress, köphistorik, land, unika enhetsidentifierare för annonsering (t.ex. Google Annonsör-ID eller IDFA).

Fullständig information om varje typ av insamlade personuppgifter finns ide särskilda avsnitten i denna sekretesspolicy eller i specifika förklaringstexter som visas före insamlingen av uppgifter.

Personuppgifter kan lämnas frivilligt av användaren eller, när det gäller användningsuppgifter, samlas in automatiskt när Kampaay används.

Om inget annat anges är alla uppgifter som Kampaay begär obligatoriska och om du inte lämnar dessa uppgifter kan det göra det omöjligt för Kampaay att tillhandahålla sina tjänster. I de fall Kampaay uttryckligen anger att vissa uppgifter inte är obligatoriska kan användaren fritt välja att inte lämna dessa uppgifter utan att det får konsekvenser för tjänstens tillgänglighet eller funktion.

Användare som är osäkra på vilka personuppgifter som är obligatoriska är välkomna att kontakta ägaren.

All användning av cookies - eller andra spårningsverktyg - av Kampaay eller av ägare till tredjepartstjänster som används av Kampaay tjänar syftet att tillhandahålla den tjänst som användaren behöver, utöver alla andra syften som beskrivs i detta dokument och i cookiepolicyn, om den finns tillgänglig.

Användarna är ansvariga för alla personuppgifter från tredje part som erhålls, publiceras eller delas via Kampaay och bekräftar att de har tredjepartens samtycke till att tillhandahålla uppgifterna till ägaren.

Behandlingssätt och plats för behandling av uppgifterna

Metoder för bearbetning

Ägaren vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller obehörig förstörelse av uppgifterna.

Databehandlingen sker med hjälp av datorer och/eller IT-verktyg, enligt organisatoriska förfaranden och metoder som är strikt relaterade till de angivna syftena.Förutom ägaren kan uppgifterna i vissa fall vara tillgängliga för vissa typer av ansvariga personer som är involverade i Kampaays verksamhet (administration, försäljning, marknadsföring, juridik, systemadministration) eller externa parter (t.ex. tredjepartsleverantörer av tekniska tjänster, brevbärare, webbhotell, IT-företag, kommunikationsbyråer) som vid behov utses av ägaren som personuppgiftsbiträden. En uppdaterad förteckning över dessa parter kan när som helst begäras av ägaren.

Rättslig grund förbehandlingen

Ägaren kan behandla personuppgifter om användare om något av följande gäller:

●       Användarna har gett sitt samtycke för ett eller flera specifika ändamål.Observera: Enligt vissa lagar kan ägaren tillåtas behandla personuppgifter tills användaren motsätter sig sådan behandling ("opt-out"), utan att behöva förlita sig på samtycke eller någon annan av följande rättsliga grunder.Detta gäller dock inte om behandlingen av personuppgifter omfattas av europeisk dataskyddslagstiftning;

●      tillhandahållandet av uppgifter är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med användaren och/eller för eventuella förpliktelser före avtalstillfället;

●      Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som ägaren är skyldig att uppfylla;

●      Behandlingen är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av offentlig makt som ägaren har fått;

●      Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ägarens eller en tredje parts legitima intressen.

Ägaren hjälper gärna till att klargöra den specifika rättsliga grunden som gäller för behandlingen, särskilt om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsmässigt krav, eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal.

Plats

Uppgifterna behandlas på Ägarens kontor och på alla andra platser där de parter som är involverade i behandlingen finns. 

Beroende på var användaren befinner sig kan dataöverföringar innebära att användarens uppgifter överförs till ett annat land än användarens eget. För att få reda på mer om platsen för behandling av sådana överförda uppgifter kan användarna kontrollera avsnittet med information om behandlingen av personuppgifter.

Användarna har också rätt att få information om den rättsliga grunden för överföring av uppgifter till ett land utanför EU eller till en internationell organisation som regleras av internationell offentlig rätt eller som inrättats av två eller flera länder, t.ex. FN, och om de säkerhetsåtgärder som ägaren vidtar för att skydda deras uppgifter.

Om en sådan överföring äger rum kan användarna ta reda på mer genom att kontrollera de relevanta avsnitten i detta dokument eller fråga ägaren med hjälp av den information som anges i avsnittet Kontakt.

Hållbarhetstid

Personuppgifter ska behandlas och lagras så länge som krävs för det syfte för vilket de har samlats in.

Detta gäller:

●       Personuppgifter som samlas in för ändamål som rör fullgörandet av ett avtal mellan Ägaren och Användaren ska bevaras tills avtalet har fullgjorts fullt ut.

●      Personuppgifter som samla sin för ägarens legitima intressen ska sparas så länge som krävs för att uppfylla dessa syften. Användare kan hitta specifik information om ägarens legitima intressen i de relevanta avsnitten i detta dokument eller genom att kontakta ägaren.

Ägaren kan tillåtas behålla personuppgifter under en längre period om användaren har gett sitt samtycke till sådan behandling, så länge som samtycket inte har återkallats. Ägaren kan dessutom vara skyldig att behålla personuppgifter under en längre tid när det krävs för att fullgöra en rättslig skyldighet eller på order av en myndighet.

 

När lagringsperioden löper ut ska personuppgifterna raderas. Därför kan rätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet inte verkställas efter det att lagringsperioden har löpt ut.

Ändamålen med behandlingen

Uppgifterna om användaren samlas in för att ägaren ska kunna tillhandahålla sin tjänst, uppfylla sina rättsliga skyldigheter, svara på begäran om verkställighet, skydda sina rättigheter och intressen (eller användarnas eller tredje parters), upptäcka skadlig eller bedräglig verksamhet samt följande:Hantering av användardatabaser, analys, tagghantering, övervakning av infrastruktur, registrering och autentisering, hantering av betalningar, hantering av kontakter och sändning av meddelanden, annonsering, remarketing och beteendemässig inriktning, testning av innehållsprestanda och funktioner(A/B-testning), plattformstjänster och hosting, visning av innehåll från externa plattformar, optimering och distribution av trafik samt hosting och backend-infrastruktur.

För specifik information om de personuppgifter som används för varje syftekan användaren se avsnittet "Detaljerad information om behandlingen av personuppgifter".

Detaljerad information om behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter samlas in för följande ändamål och med hjälp av följande tjänster:

●      Reklam
Denna typ av tjänst gör det möjligt att använda användardata för reklamkommunikation. Dessa meddelanden visas i form av banners och andra annonser på Kampaay, eventuellt baserat på användarens intressen. Detta innebär inte att alla personuppgifter används för detta ändamål.Information och användningsvillkor visas nedan.
Vissa av de tjänster som anges nedan kan använda spårare för att identifiera användare eller de kan använda beteendemässig retargeting, dvs. visa annonsers om är skräddarsydda för användarens intressen och beteende, inklusive annonser som upptäcks utanför Kampaay. Mer information finns i sekretesspolicyn för de berörda tjänsterna.
Tjänster av det här slaget erbjuder vanligtvis möjligheten att välja bort sådan spårning. Utöver de opt-out-funktioner som erbjuds av någon av nedanstående tjänster kan Användarna få mer information om hur de generellt kan välja bort intressebaserad annonsering i det särskilda avsnittet "Hur man väljer bort intressebaserad annonsering" i detta dokument.


LinkedIn Ads(LinkedIn Ireland Unlimited Company)
LinkedIn Ads är en annonseringstjänst som tillhandahålls av LinkedIn Ireland Unlimited Company.
Personuppgifter som behandlas: Bearbetade personuppgifter: Tracker; Användningsdata.
Bearbetningsställe: LinkedIn: Behandling av personuppgifter: Tracker; Användningsdata: Irland - Privacy Policy - Opt out.

● Analys
Tjänsterna i detta avsnitt gör det möjligt för ägaren att övervaka och analysera webbtrafiken och kan användas för att hålla reda på användarens beteende.
Google Analytics med anonymiserad IP (Google Ireland Limited)
Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited ("Google"). Google använder de insamlade uppgifterna för att spåra och undersöka användningen av Kampaay, utarbeta rapporter om verksamheten och dela dem med andra Google-tjänster.
Google kan använda de insamlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.
Denna integrering av Google Analytics anonymiserar din IP-adress. Den fungerar genom att förkorta användarnas IP-adresser i EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.Endast i undantagsfall skickas hela IP-adressen till en Google-server och förkortas inom USA.
Personuppgifter som behandlas: Tracker; användningsdata.
Bearbetningsplats: Google: Irland - Privacy Policy -Opt Out.
HubSpot Analytics(HubSpot, Inc.)
HubSpot Analytics är en analystjänst som tillhandahålls av HubSpot, Inc.
Behandlade personuppgifter: Personuppgifter:: Personuppgifter som behandlas avHubSpot, Inc: Tracker; Användningsdata.
Plats för behandling: USA - Privacy Policy -Opt Out .
Google Analytics(Google Ireland Limited)
Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited ("Google"). Google använder de insamlade uppgifterna för att spåra och undersöka användningen av Kampaay, för att förbereda rapporter om sina aktiviteter och dela dem med andraGoogle-tjänster.Google kan använda de insamlade uppgifterna för att kontextualisera och personifiera annonserna i sitt eget annonsnätverk. Personuppgifter som behandlas: Spårare; Användningsdata. Behandlingsplats: Irland – Integritetspolicy – Välj bort. Matomo (Kampaay) Matomo är en analysprogramvara som används av Kampaay för att analysera data direkt utan hjälp av tredje part. Personuppgifter som behandlas:Spårare; Användningsdata.Google Ads konverteringsspårning (Google IrelandLimited)Google Ads konverteringsspårning är en analystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited och som kopplar samman data från Google Ads annonsnätverk med åtgärder som utförs på Kampaay.Personuppgifter som behandlas:Spårare; Användningsdata.Behandlingsplats: Irland – Integritetspolicy. GoogleAnalytics Annonseringsrapporteringsfunktioner (Google Ireland Limited)GoogleAnalytics på Kampaay har aktiverat Rapporteringsfunktioner för annonsering, som samlar in ytterligare information från DoubleClick-aktiviteten(cookie-aktiviteten) och från enhets-ID-annonser (appaktiviteten).

Det gör det möjligt för ägaren att analysera specifika beteende- och intressedata(trafikdata och data om användarnas interaktion med annonser) och, om det är aktiverat, demografiska data (information om ålder och kön). Användare kan välja bort Googles användning av cookies genom att besöka Googles Inställningar för annonser.
Behandlade personuppgifter: Tracker; unika enhetsidentifierare för annonsering(till exempel Google Advertiser ID eller IDFA); olika typer av uppgifter som specificeras i tjänstens sekretesspolicy.
Bearbetningsplats: Google Annonsör-id eller IDFA: Irland - Privacy Policy - Opt Out.


User ID extension for Google Analytics (Google Ireland Limited)
Google Analytics på Kampaay använder sig av en funktion som kallas User ID. Den här inställningen möjliggör en mer exakt spårning av användare genom att användaren associeras med samma ID under olika sessioner och enheter. Den är utformad på ett sätt som inte gör det möjligt för Google att personligen identifiera en individ eller permanent identifiera en viss enhet.
Utvidgningen av användar-ID kan göra det möjligt att koppla samman data frånGoogle Analytics med andra data om användaren som samlas in av Kampaay.
Länken för avregistrering nedan gör att du endast kan avregistrera dig för den enhet som du befinner dig på, men inte för spårning som utförs självständigt av ägaren. Kontakta ägaren via den e-postadress som anges i denna sekretesspolicy för att invända mot ovannämnda spårning.
Personuppgifter som behandlas:
Plats för behandling: Irland - Datapolicy -Opt Out.


Facebook Ads konverteringsspårning (Facebook pixel) (Meta Platforms Ireland Limited)
Facebook Ads konverteringsspårning (Facebook pixel) är en analystjänst som tillhandahålls av Meta Platforms Ireland Limited och som kopplar samman data från Metas annonsnätverk med åtgärder som utförs på Kampaay. Facebook-pixeln spårar omvandlingar som kan tillskrivas annonser på Facebook, Instagram och Audience Network.Personuppgifter behandlas: Tracker; Användningsdata. Behandlingsplats: Irland – Sekretesspolicy.

●      Testning av innehållets prestanda och funktioner (A/B-testning)
Tjänsterna i det här avsnittet gör det möjligt för ägarenatt spåra och analysera användarens svar om webbtrafik eller beteende när det gäller ändringar av strukturen, texten eller någon annan komponent i Kampaay.
Zoho PageSense
Plattformen för optimering av webbplatsens landningssidor och konverteringar. Det gör det möjligt att utföra ett A/B-test för att förbättra landningssidorna.

●      Visning av innehåll från externa plattformar
Denna typ av tjänst gör det möjligt att visa innehåll som finns på externa plattformar direkt från Kampaays sidor och interagera med dem.
Denna typ av tjänst kan fortfarande samla in uppgifter om webbtrafik för de sidor där tjänsten är installerad, även om användarna inte använder den.
Google Fonts(Google Ireland Limited)
Google Fonts är en tjänst för visualisering av typsnitt som tillhandahålls av Google Ireland Limited och som gör det möjligt för Kampaay att införliva innehåll av detta slag på sina sidor.
Personuppgifter som behandlas: Tracker; Användningsdata.
Plats för behandling: Irland - Privacy Policy.
Video Vimeo (Vimeo, LLC)
Vimeo är en visualiseringstjänst för videoinnehåll som tillhandahålls av Vimeo, LLC och som gör det möjligt för Kampaay att införliva innehåll av detta slag på sina sidor.
Behandlade personuppgifter: Tracker; Användningsdata.
Plats för behandling:  Tracker; Användningsdata. Plats för behandling: Irland - Privatpolicy.

●      Hantering av betalningar
Om inte annat anges behandlar Kampaay alla betalningarmed kreditkort, banköverföring eller på annat sätt via externa betaltjänstleverantörer. I allmänhet, och om inget annat anges, ombedsanvändarna att lämna sina betalningsuppgifter och personuppgifter direkt till sådana betaltjänstleverantörer. Kampaay är inte involverad i insamlingen ochbehandlingen av sådan information: i stället kommer Kampaay bara att få ettmeddelande från den relevanta betaltjänstleverantören om huruvida betalningenhar slutförts.
Stripe ( StripeTechnology Europe Ltd)
Stripe är en betaltjänst som tillhandahålls av StripeTechnology Europe Ltd.
Personuppgifter som behandlas: Tracker; olika typer av uppgifter som anges i tjänstens sekretesspolicy.
Plats för behandling: Irland - Datapolicy.

●      Hosting och backend-infrastruktur
Denna typ av tjänst har som syfte att vara värd för data och filer som gör det möjligt för Kampaay att köras och distribueras samt att tillhandahålla en färdig infrastruktur för att köra specifika funktioner eller delar av Kampaay.
Vissa tjänster bland de som anges nedan, om några, kan arbeta via geografiskt distribuerade servrar, vilket gör det svårt att avgöra var personuppgifterna faktiskt lagras.
Amazon Web Services(AWS) (Amazon Web Services, Inc.)
Amazon Web Services (AWS) är en hosting- och backend-tjänst som tillhandahålls av Amazon Web Services, Inc.
Personuppgifter som behandlas: olika typer av uppgifter enligt specifikationerna i tjänstens sekretesspolicy.
Platsen för behandling: Frankrike - Datapolicy; Tyskland - Datapolicy; Italien - Datapolicy.

●      Infrastrukturövervakning
Denna typ av tjänst gör det möjligt för Kampaay att övervaka användningen och beteendet hos dess komponenter så att dess prestanda, drift, underhåll och felsökning kan förbättras.
Vilka personuppgifter som behandlas beror på egenskaperna och sättet att genomföra dessa tjänster, vars funktion är att filtrera Kampaays verksamhet.
Sentry (FunctionalSoftware, Inc. )
Sentry är en övervakningstjänst som tillhandahålls av Functional Software, Inc. .
Personuppgifter som behandlas: olika typer av uppgifter som anges i tjänstens sekretesspolicy.
Plats för behandling: Privacy Policy.
LogRocket(LogRocket, Inc )
LogRocket är en övervakningstjänst som tillhandahålls av LogRocket, Inc .
Personuppgifter som behandlas: Tracker; Usage Data.
Plats för behandling: USA - Privacy Policy.

●      Hantera kontakter och skicka meddelanden
Denna typ av tjänst gör det möjligt att hantera endatabas med e-postkontakter, telefonkontakter eller annan kontaktinformation för att kommunicera med användaren.
Dessa tjänster kan också samla in uppgifter om datum och tid när meddelandet visades av användaren, samt när användaren interagerade med det, till exempel genom att klicka på länkar i meddelandet.
HubSpot Email(HubSpot, Inc.)
HubSpot Email är en tjänst för hantering ave-postadresser och sändning av meddelanden som tillhandahålls av HubSpot, Inc.
Behandlade personuppgifter: e-postadress; användningsuppgifter.
Behandlingsort: USA - Privatpolicy.

●      Plattformstjänster och hosting
Dessa tjänster har till syfte att hysa och driva viktiga komponenter i Kampaay, vilket gör det möjligt att tillhandahålla Kampaay från en enhetlig plattform. Sådana plattformar ger ägaren ett brett utbud av verktyg- t.ex. analys, användarregistrering, kommentering, databashantering, e-handel, betalningshantering - som innebär insamling och hantering av personuppgifter.
Vissa av dessa tjänster arbetar via geografiskt distribuerade servrar, vilket gör det svårt att avgöra var personuppgifterna faktiskt lagras.
Webflow (Webflow,Inc.)
Webflow är en plattform som tillhandahålls av Webflow,Inc. som gör det möjligt för ägaren att bygga, driva och vara värd för Kampaay. Webflow är mycket anpassningsbart och kan vara värd för webbplatser från enkla bloggar till komplexa e-handelsplattformar.
Personuppgifter behandlas: Tracker; Användningsdata; olika typer av data enligt tjänstens sekretesspolicy.
Tjänstens behandlingsort: Webflow är en tjänst som behandlas på följande sätt:<1/> USA - Datapolicy -Opt out.

●      Registrering och autentisering
Genom att registrera eller autentisera sig tillåter användare Kampaay att identifiera dem och ge dem tillgång till särskilda tjänster.
Avhängigt av vad som beskrivs nedan kan tredje parter tillhandahålla registrerings- och autentiseringstjänster. I detta fall kommer Kampaay att kunna få tillgång till vissa uppgifter som lagras av dessa tredjepartstjänster för registrering eller identifiering.
Vissa av de tjänster som listas nedan kan också samla in personuppgifter för mål- och profileringssyften; för mer information hänvisar vi till beskrivningen av varje tjänst.
Auth0 (Auth0, Inc)
Auth0 är en registrerings- och autentiseringstjänst som tillhandahålls av Auth0, Inc. För att förenkla registrerings- och autentiseringsprocessen kan Auth0 använda sig av tredje parts identitetsleverantörer och spara informationen på sin plattform.
Personuppgifter som behandlas: e-postadress, förnamn, efternamn, lösenord, bild, Tracker, olika typer av uppgifter som anges i tjänstens sekretesspolicy.
Plats för behandling: USA - Privacy Policy;Europeiska unionen - Privacy Policy.

●      Remarketing och beteendemässig inriktning
Denna typ av tjänst gör det möjligt för Kampaay och dess partners att informera, optimera och visa reklam baserat på användarens tidigare användning av Kampaay.
Denna aktivitet underlättas genom att spåra användardata och genom att använda trackers för att samla in information som sedan överförs till de partners som hanterar remarketing- och beteendemässig inriktningsaktivitet.
Vissa tjänster erbjuder ett remarketingalternativ som baseras på e-postadresslistor.
Tjänster av det här slaget erbjuder vanligtvis en möjlighet att välja bort sådan spårning. Förutom alla opt-out-funktioner som erbjuds av någon avt jänsterna nedan, kan användare lära sig mer om hur man generellt väljer bortintressebaserad annonsering inom det dedikerade avsnittet "Hur man väljer bort intressebaserad annonsering" i detta dokument.Facebook Remarketing (Facebook Ireland Ltd)Facebook Remarketing är en remarketing- och beteendeinriktad målinriktningstjänst som tillhandahålls av Facebook IrelandLtd som förbinder aktiviteten hos Kampaay medFacebook-reklamnätverket.Personuppgifter som behandlas: Tracker; Användningsdata. Behandlingsplats: Irland – Sekretesspolicy – Opt Out.LinkedInWebsite Retargeting (LinkedIn Corporation)LinkedIn Website Retargeting är en remarketing- och beteendeinriktad målinriktningstjänst som tillhandahålls avLinkedIn Corporation och som förbinder aktiviteten hos Kampaay med LinkedIn-reklamenätverket. Personuppgifter som behandlas: Tracker; Användningsdata. Behandlingsplats: USA – Sekretesspolicy – Opt Out.

●      Tagghantering
Denna typ av tjänst hjälper ägaren att hantera de taggar eller skript som behövs på Kampaay på ett centraliserat sätt.
Detta resulterar i att användarnas data flödar genom dessa tjänster, vilket kan leda till att dessa data lagras.
Google Tag Manager(Google Ireland Limited)
Google Tag Manager är en tagghanteringstjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited.
Personuppgifter som behandlas:
Plats för behandling: Irland - Dataskyddspolicy.

●      Trafikoptimering och distribution
Denna typ av tjänst gör det möjligt för Kampaay att distribuera sitt innehåll med hjälp av servrar i olika länder och optimera deras prestanda.
Vilka personuppgifter som behandlas beror på egenskaperna och hur dessa tjänster implementeras. Deras funktion är att filtrera kommunikationen mellan Kampaay och användarens webbläsare.
Med tanke på den stora spridningen av detta system är det svårt att avgöra till vilka platser innehållet som kan innehålla användarens personuppgifter överförs.
Cloudflare (Cloudflare Inc.)
Cloudflare är en tjänst för optimering och distribution av trafik som tillhandahålls av Cloudflare Inc.
Sättet som Cloudflare är integrerat på innebär att det filtrerar all trafik genom Kampaay, dvs, kommunikationen mellan Kampaay och användarens webbläsare, samtidigt som den tillåter att analysdata från Kampaay samlas in.
Personuppgifter som behandlas: Tracker; olika typer av uppgifter enligt vad som anges i tjänstens sekretesspolicy.
Tillämpad plats för behandling: USA - Datapolicy.

●      Hantering av användardatabaser
Denna typ av tjänst gör det möjligt för ägaren att bygga upp användarprofiler genom att utgå från en e-postadress, ett personnamn eller annan information som användaren lämnar till Kampaay, samt att spåra användarens aktiviteter med hjälp av analysfunktioner. Dessa personuppgifter kan också matchas med offentligt tillgänglig information om Användaren (t.ex.profiler i sociala nätverk) och användas för att skapa privata profiler somÄgaren kan visa och använda för att förbättra Kampaay.
Vissa av dessa tjänster kan också göra det möjligt att skicka tidsinställda meddelanden till Användaren, t.ex. e-postmeddelanden som baseras på specifika åtgärder som utförts på Kampaay.
Intercom (IntercomR&D Unlimited Company)
Intercom är en tjänst för hantering av användardatabaser som tillhandahålls av Intercom R&D Unlimited Company.
Intercom kan också användas som ett medium för kommunikation, antingen via e-post eller via meddelanden inom Kampaay. Intercom Messenger kan använda Trackers för att känna igen och spåra användarnas beteende.Personuppgifter som behandlas: Uppgifter som kommuniceras när du använder tjänsten; e-postadress; Tracker; Universellt unik identifierare (UUID); Användningsdata; olika typer av data som anges i sekretesspolicyn för tjänsten.Plats för behandling: Irland –Sekretesspolicy.HubSpot CRM (HubSpot, Inc.) HubSpot CRM är en Användardatabashanteringstjänst som tillhandahålls av HubSpot, Inc. Personuppgifter som behandlas: företagsnamn; land; Aktuell stad; e-postadress; förnamn; efternamn; telefonnummer; fysisk adress; yrke; inköpshistorik; Tracker; Användningsdata; olika typer av data som anges i sekretesspolicyn för tjänsten.Plats för behandling: USA –Sekretesspolicy.HubSpot Lead Management (HubSpot, Inc.) HubSpot Lead Managementär en Användardatabashanteringstjänst som tillhandahålls av HubSpot,Inc. Personuppgifter som behandlas: företagsnamn; land; e-postadress; efternamn; telefonnummer; Tracker; Användning; Data som anges i sekretesspolicyn förtjänsten. Plats för behandling: USA – Sekretesspolicy.

Information om att välja bort intressebaserad reklam

Utöver de opt-out-funktioner som tillhandahålls av någon av de tjänster som anges i detta dokument kan användarna följa de instruktioner som tillhandahålls av YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (USA) och Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japan)eller andra liknande initiativ. Sådana initiativ gör det möjligt för användarna att välja sina spårningspreferenser för de flesta av annonsverktygen. Ägaren rekommenderar därför att användarna använder sig av dessa resurser utöver den information som ges i detta dokument.

DigitalAdvertising Alliance erbjuder en applikation kallad AppChoices som hjälper användarna att kontrollera intressebaserad reklam i mobilappar.

Användare kan också välja bort vissa annonsfunktioner genom tillämpliga enhetsinställningar, t.ex. enhetsinställningar för annonsering för mobiltelefoner eller annonsinställningar i allmänhet.

Användarnas rättigheter

Användarna kan utöva vissa rättigheter när det gäller deras uppgifter som behandlas av ägaren.

Användarna har särskilt rätt att göra följande:

●       Återkalla sitt samtycken är som helst. Användare har rätt att återkalla sittsamtycke om de tidigare har gett sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter.

●      Invändning mot behandling av deras uppgifter.Användare har rätt att invända mot behandlingen av deras uppgifter om behandlingen sker på en annan rättslig grund än samtycke. Mer information finns i det särskilda avsnittet nedan.

●      Tillgång till sina uppgifter. Användare har rätt att få veta om uppgifter behandlas av ägaren, få information om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av de uppgifter som behandlas.

●      Verifiera och begära rättelse. Användare har rätt att kontrollera att deras uppgifter är korrekta och begära att de uppdateras eller rättas.

●      Begränsa behandlingen av deras uppgifter. Användare har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av sina uppgifter. I detta fall kommer ägaren inte att behandla deras uppgifter i något annat syfte än att lagra dem.

●      Få sina personuppgifter raderade eller på annat sätt borttagna. Användare har rätt att under vissa omständigheter få sina uppgifter raderade av ägaren.

●      Att få sina uppgifter och få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Användarna har rätt att få sina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig utan några som helst hinder. Denna bestämmelse är tillämplig under förutsättning att uppgifterna behandlas på automatiserad väg och att behandlingen grundar sig på användarens samtycke, på ett avtal som användaren ingår i eller på förpliktelser före avtalstillfället.

●      Lämna in ett klagomål. Användare har rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten.

Uppgifter om rätten att invända mot behandlingen

OmPersonuppgifter behandlas för ett allmänt intresse, i utövandet av en officiell myndighet som ägaren har fått eller i syfte att tillgodose ägarens legitima intressen, kan användarna invända mot sådan behandling genom att ange en grund relaterad till deras särskilda situation för att motivera invändningen.

Användarna måste veta att om deras personuppgifter behandlas i direkt marknadsföringssyfte kan de när som helst invända mot denna behandling utan att behöva motivera detta. För att ta reda på om ägaren behandlar personuppgifter för direktmarknadsföring kan användarna läsa de relevanta avsnitten i detta dokument.

Hur du utövar dessa rättigheter

Alla förfrågningar om att utöva användarens rättigheter kan riktas till ägaren via de kontaktuppgifter som anges i detta dokument. Dessa önskemål är kostnadsfria och kommer att besvaras av ägaren så tidigt som möjligt och alltid inom enmånad.

Ytterligare information om insamling och behandling av uppgifter

Rättsliga åtgärder

Användarens personuppgifter kan användas för juridiska ändamål av ägaren i domstol eller ide skeden som leder till eventuella rättsliga åtgärder till följd av felaktig användning av Kampaay eller tillhörande tjänster.

Användaren förklarar sig medveten om att ägaren kan bli tvungen att lämna ut personuppgifter på begäran av offentliga myndigheter.

Ytterligare information om användarens personuppgifter

Utöver den information som finns i denna sekretesspolicy kan Kampaay på begäran förse användaren med ytterligare och kontextuell information om särskilda tjänster eller insamling och behandling av personuppgifter.

Systemloggar och underhåll

För drifts- och underhållsändamål kan Kampaay och eventuella tredjepartstjänster samla in filer som registrerar interaktion med Kampaay (systemloggar) och använda andra personuppgifter (t.ex. IP-adress) för detta ändamål.

Information som inte finns i denna policy

Mer information om insamling eller behandling av personuppgifter kan när som helst begäras från ägaren. Se kontaktinformationen i början av det här dokumentet.

Hur begäran om "DoNot Track" hanteras

Kampaay stöder inte begäran om "Do Not Track".

För att avgöra om någon av de tjänster som används av tredje part uppfyller kraven på "Do Not Track", vänligen läs deras sekretesspolicy.

Ändringar i denna integritetspolicy

Ägaren förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna sekretesspolicy genom att meddela sina användare på denna sida och eventuellt inom Kampaay och/eller - i den mån det är tekniskt och juridiskt möjligt - genom att skicka ett meddelande till användarna via de kontaktuppgifter som ägaren har tillgång till. Det är starkt rekommenderat att kontrollera den här sidan ofta, med hänvisning till datumet för den senaste ändringen som anges längst ned på sidan.

 

Omändringarna påverkar behandlingsaktiviteter som utförs på grundval av användarens samtycke ska ägaren vid behov inhämta nytt samtycke från användaren.

Definitioner och rättsliga hänvisningar

Personuppgifter (eller uppgifter)

All information som direkt, indirekt eller i samband med annan information- inklusive ett personnummer - gör det möjligt att identifiera eller identifiera en fysisk person.

Användningsuppgifter

Information som samlas in automatiskt genom Kampaay (eller tredjepartstjänster som används i Kampaay), vilket kan omfatta: IP-adresser eller domännamn för de datorer som används av de användare som använder Kampaay, URI-adresser (Uniform Resource Identifier), tidpunkten för begäran, den metod som används för att skicka begäran till servern, storleken på den fil som tas emot som svar, den numeriska kod som anger statusen för serverns svar(lyckat resultat, fel, etc.). ), ursprungsland, funktioner i den webbläsare och det operativsystem som används av användaren, olika tidsangivelser per besök(t.ex, den tid som spenderas på varje sida i applikationen) och uppgifter om den väg som följs i applikationen med särskild hänvisning till sekvensen av besökta sidor, samt andra parametrar om enhetens operativsystem och/eller användarens IT-miljö.

Användare

Den person som använder Kampaay och som, om inget annat anges, sammanfaller med den registrerade.

Uppgiftslämnare

Den fysiska person som personuppgifterna avser.

Personuppgiftsbiträde (eller personuppgiftsansvarig)

Den fysiska eller juridiska person, myndighet, byrå eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning, enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.

Personuppgiftsansvarig (eller ägare)

Den fysiska eller juridiska person, myndighet, byrå eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen förbehandlingen av personuppgifter, inklusive säkerhetsåtgärderna för driften och användningen av Kampaay. Den personuppgiftsansvarige är, om inget annat anges, Kampaays ägare.

Kampaay (eller denna ansökan)

Hur användarens personuppgifter samlas in och behandlas.

Service

Den tjänst som tillhandahålls av Kampaay enligt beskrivningen i de relativa villkoren (om sådana finns) och på denna webbplats/tillämpning.

Europeiska unionen (eller EU)

Om inget annat anges omfattar alla hänvisningar till Europeiska unionen i detta dokument alla nuvarande medlemsstater i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Cookies

Cookies är spårare som består av små datamängder som lagras i användarens webbläsare.

Tracker

Med spårare avses all teknik - t.ex. cookies, unika identifierare, webbfyrar, inbäddade skript, e-taggar och fingeravtryck - som gör det möjligt att spåra användare, t.ex. genom att få tillgång till eller lagra information på användarens enhet.

Nuvarande stad

Ger tillgång till användarens aktuella plats.

Juridisk information

Denna integritetspolicy har utarbetats på grundval av bestämmelserna i flera lagar, inklusive Art. 13/14 i förordning (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning).

Denna sekretesspolicy gäller endast Kampaay, om inget annat anges i detta dokument.