Villkor

Användningsvillkor

 1. BAKGRUND

Kampaay Nordics AB med säte på Rökerigatan 20, 121 62 Johanneshov, Stockholm, org nr: 559283-3650 (“Kampaay”) har skapat och driver Kampaays elektroniska plattform för att tillhandahålla utförande och hantering av personliga, digitala och hybridevent för företag. 

 1. DEFINITIONER

I syfte ett tolka och verkställa dessa användningsvillkor för Plattformen ska följande definitioner tillämpas vid sidan av eventuella definitioner som finns i bestämmelser och/eller som det hänvisas till häri:

Konto” avser det konto som skapats i syfte att bli en Användare och kunna använda tjänsterna som erbjuds av Plattformen.

Användningsvillkor” avser bestämmelserna häri.

Försäljningsvillkor” avser Kampaays allmänna försäljningsvillkor.

Innehåll” avser alla filer innehållande text, bilder, ljud- och/eller videoinspelningar, data och/eller information i databaser samt alla filer, dokument och/eller information i alla format framställda av Användarna som Kampaay gör tillgängliga genom Plattformen, eller Kampaays Tjänster, inklusive Innehåll licensierat av tredje part, filer innehållande text, bilder, ljud- och/eller videoinspelningar, data och/eller information i databaser samt alla filer, dokument och/eller information som släpps, kopieras, skickas eller görs tillgängliga för Plattformens Användare, även av dem själva.

Köpeavtal” avser avtalet som ingås mellan Kampaay och Användaren.

Personuppgifter” avser all personlig information om Användare, inklusive namn, adress och telefonnummer, som kan samlas in via Plattformen. För närmare uppgifter om behandlingen av personuppgifter hänvisas till ”Data Subject on the Processing of Personal Data” som finns på webbplatsen kampaay.com

Event” avser personligt, digitalt och/eller hybridevent arrangerat av Användaren genom Plattformen. 

Köporder” avser den lista av produkter/tjänster som ingår i Kampaays Tjänster som Användaren avser att köpa i relation till Eventet. 

Plattform” avser webbplatsen och dess innehåll som finns på https://www.kampaay.com och eventuella landsdomäner.

Registreringsförfarande” avser det förfarande som består av att fylla i formuläret, acceptera dessa Villkor för att använda Plattformen, godkänna dataskyddspolicyn samt anmälan av ovannämnda information till Kampaay. 

Kampaays Tjänster” avser produkter och tjänster som Kampaay erbjuder direkt via Plattformen.

Användare” avser myndiga personer och juridiska enheter som går in på Plattformen och använder Kampaays Tjänster. 

 1. OMFATTNING
  1. Dessa Användningsvillkor syftar till att reglera Användarens åtkomst och användning av Plattformen.
  2. Kampaay har rätt att när som helst ändra och/eller integrera dessa Användningsvillkor efter eget gottfinnande. Parterna är överens om att i händelse av oenighet relaterat till bestämmelser i, eller ändringar av, dessa Användningsvillkor, samt i händelse av missnöje, ska Användaren omgående avbryta användningen av Plattformen.
  3. I händelse att Användaren är intresserad av andra tjänster än Kampaays Tjänster kan sådana tjänster regleras genom ytterligare och/eller befintliga villkor, förutom dem som anges nedan, som Kampaay på begäran meddelar Användaren per e-post och/eller andra skriftliga avtal. 

 1. REGISTRERING OCH UTFÖRANDE AV ORDER
  1. För att registrera sig på Plattformen och använda Kampaays Tjänster ska Användaren skapa ett konto genom att uppge sina Personuppgifter, i synnerhet förnamn, efternamn och e-postadress. 
  2. Registrering på Plattformen är tillåten för myndiga personer. Genom att skapa Kontot intygar Användaren: (i) att han/hon är myndig vid tidpunkten för registreringen och (ii) att de uppgifter som lämnas är sanningsenliga och korrekta. 
  3. Användaren måste även ange ett Användar-ID (systemet verifierar automatiskt att det är unikt) och välja ett lösenord. Användar-ID och lösenord är: personliga, icke-överförbara och får inte av något skäl, inte ens tillfälligt, användas av tredje part och ska förvaras omsorgsfullt av Användaren eftersom de utgör autentiseringsuppgifterna som Användaren ska hantera och uppdatera privat.
  4. Användaren bekräftar att han/hon är ansvarig för användningen av uppgifterna och accepterar att hålla Kampaay skadeslöst från eventuellt ansvar och/eller anspråk i detta avseende. I händelse att Användaren misstänker eller blir medveten om att tredje part har använt Användarens lösenord ska Användaren informera Kampaay utan dröjsmål.
  5. I händelse att ett Användar-ID redan finns i databasen ska Användaren ange ett nytt tills systemet bekräftar att det är unikt.
  6. När Registreringsförfarandet har genomförts kommer Användaren få en bekräftelse per e-post till den e-postadress som angivits under registreringsfasen. 
  7. Genom Registreringsförfarandet bekräftar Användaren att han/hon är införstådd med och uttryckligen accepterar dessa Användningsvillkor samt Dataskyddspolicyn.
  8. Användare som vill anordna ett Event kan göra det på Plattformen genom att på Plattformen tillhandahålla viss information, till exempel men inte begränsat till; plats, datum och tid, antal gäster, önskade produkter/tjänster och annan information som är användbar och/eller nödvändig för eventet. 
  9. Under organiseringen av eventet kommer Användaren kunna se Kampaays utbud för varje produkt och/eller tjänst som erbjuds (till exempel: mat, dryck, bartending, relaterade tjänster, underhållning, animering och relaterade tjänster, staging och gadgets, annonsering, lokal) och kan välja de produkter och/eller tjänster som ska inkluderas i Köpordern.
  10. Användaren kommer att få ett meddelande till den e-postadress som angavs under Registreringsförfarandet och/eller genom andra kanaler (till exempel sms, sociala medier), som bekräftar Köpordern för de utvalda produkterna/tjänsterna samt andra meddelanden relaterade till den placerade ordern.

 1. ANVÄNDARENS INTYGANDEN OCH ÅTAGANDEN
  1. Användaren ska använda Plattformen på ett omsorgsfullt sätt och i enlighet med dessa Användningsvillkor. Eventuell användning som inte tidigare godkänts skriftligen av Kampaay eller på sätt som inte är förenligt med bestämmelserna häri, är strikt förbjuden och kan leda till åtal i domstol. I alla händelser ska Kampaay inte vare sig övervaka Användarnas användning av Plattformen eller säkerställa att användningen av Plattformen är i enlighet med dessa Användningsvillkor.
  2. Användaren är införstådd med och accepterar att Kampaay, efter eget gottfinnande, har rätt att: (i) helt eller delvis begränsa åtkomsten till Kampaays Tjänster för vissa Användare; (ii) radera, skjuta upp, blockera, ändra eller ta bort vissa typer av innehåll; (iii) radera Kontot för Användare som använder Plattformen på ett otillbörligt sätt eller om Kampaay får kännedom om olagliga eller skadliga handlingar eller information som lagrats i strid med tredje parts rättigheter, genom användning av verktyg för detta syfte; (iv) förhindra publicering av Innehåll som sannolikt kommer försämra kvaliteten på tjänsten; och (v) ändra, genom att radera och/eller addera Innehåll på Plattformen.
  3. Användaren ska återkommande konsultera dessa Användningsvillkor för att kontrollera eventuella uppdateringar och/eller ändringar gjorda av Kampaay på eget gottfinnande.
  4. Användaren ska tillhandahålla sanningsenlig, korrekt och fullständig information under Registreringsförfarandet och hålla sådan information permanent uppdaterad. I alla händelser ska Kampaay inte av något skäl anses ansvarigt för felaktig eller falsk information som lämnats av Användaren.
  5. Har inte annat tidigare avtalats skriftligen är kopiering, spridning, överföring, anpassning och/eller ändring av Plattformens Innehåll förbjuden.
  6. Användaren är införstådd med att det är förbjudet att använda Innehåll som kan anses som kränkande och/eller på något sätt är skadligt eller stötande, strider mot moral eller skyddas av lag utan att ha rätt att göra det, liksom att bryta mot bestämmelser i gällande lag.
  7. Det är förbjudet att använda Kampaays Tjänster: (i) på ett sätt som orsakar, eller sannolikt kommer orsaka avbrott, skada och/eller funktionsstörning på Plattformen eller på mobila applikationer anslutna till Plattformen; (ii) för syften som inte är tillåtna enligt lag, och/eller (iii) på ett sådant sätt att det leder till skada för Kampaay eller tredje part inklusive, men inte begränsat till, genom att publicera nedsättande Innehåll.
  8. Användaren intygar också att Innehåll på Plattformen tillhandahålles i ”befintligt skick”, på publiceringsdagen och utan någon form av garantier.

 1. INGA GARANTIER, ANSVARSBEGRÄNSNINGAR ELLER 

SKADEERSÄTTNING

 1. Användaren är införstådd med och accepterar att användningen av Plattformen och Kampaays Tjänster som erbjuds på Plattformen endast och uteslutande sker på Användarens ansvar.
 2. Kampaay är inte ansvarigt för fel och/eller dröjsmål i fullgörandet av Kampaays skyldigheter enligt dessa Användningsvillkor, oavsett om dröjsmålet och/eller felet uppkommer genom oförutsedda omständigheter och/eller force majeure eller på grund av orsaker som ligger utanför Kampaays kontroll och inte är hänförliga till Kampaay. I sådana fall accepterar och bekräftar Användaren att Användaren inte har rätt till återbetalning och/eller ersättning.
 3. I händelse av avbrott eller fel i överföringen, avstängning och/eller begränsningar i åtkomsten till Plattformen som inte är hänförliga till Kampaay, kan Kampaay inte hållas ansvarigt för förluster, av något slag, som är en följd därav.
 4. Utan att det påverkar det faktum att Kampaay garanterar att de aktiviteter som tillhandahålles kommer att utföras i enlighet med kriterierna transparens, öppenhet och lojalitet är Kampaay inte ansvarigt för direkta och/eller indirekta skador, av något slag, som åsamkas Användaren och/eller tredje part i relation till händelser som inträffar under Eventet. 
 5. Oaktat att Kampaay förlitar sig på samarbete med kvalificerade och kompetenta leverantörer är Kampaay inte ansvarigt i händelse att dessa inte har den behörighet och/eller de tillstånd som lagen kräver för att tillhandahålla Kampaays Tjänster.
 6. Med undantag för grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse samt alla andra fall där Kampaays ansvar, enligt lag, inte kan exkluderas och/eller begränsas, ska Kampaay inte hållas ansvarigt för skada, av något slag, som inträffat före, sammanfaller med, är en följd av, eller på något sätt är kopplat till utförandet av Kampaays Tjänster.
 7. Användaren är ansvarig för skador och förluster som åsamkas Kampaay och/eller tredje part på grund av Användarens underlåtenhet att fullgöra sina åtaganden enligt dessa Användningsvillkor och/eller tillämplig lag.
 8. Användaren garanterar att de Personuppgifter som anges under Registreringsförfarandet är korrekta, sanningsenliga och aktuella och förbinder sig att hålla Kampaay helt skadeslöst och gottgjord mot skada, ersättningsskyldighet och/eller sanktion som uppkommer genom att Användaren brutit mot bestämmelser relaterade till registreringen på Plattformen eller lagringen av autentiseringsuppgifter.
 9. Användaren samtycker till att använda Plattformen i enlighet med lag samt dessa Användningsvillkor, uteslutande för lagliga syften, i enlighet med reglerna om ärlighet och omsorg och utan att kränka Kampaays eller tredje parts rättigheter Användaren accepterar att vara ensamt ansvarig i relation till sin användning av Plattformen (till exempel: videor, foton, kommentarer, data eller texter som skickas via Plattformen) och att gottgöra och hålla Kampaay skadeslöst vid anspråk från tredje part.
 10. Det är möjligt för Användarna att på Plattformen se vissa länkar till andra webbplatser eller resurser på internet (även infogade av Användarna själva). Kampaay är inte ansvarigt för övervakningen av sådan tredje part eller för innehållet på dessa webbplatser och Kampaay ska inte hållas ansvarigt för uppträdande, produkter eller innehåll på dessa enheter eller för tredje part. Kampaay friskriver sig därför från allt ansvar för innehåll på webbplatser länkade till Kampaays Plattform. 
 11. Kampaay tillhandahåller ett system för att ge Användaren möjlighet att förmedla feedback på sin köpupplevelse och denna feedback synliggörs på det sätt som definieras av Kampaay själv. Kampaay ska inte verifiera kommentarer eller feedback från Användaren och ansvarar inte för innehållet i denna även om det är nedsättande. 

 1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
  1. Om inte annat föreskrivs i Kampaays Dataskyddspolicy, kommer innehåll som Användaren överför genom Plattformen att behandlas som icke-konfidentiellt. 
  2. Om inte annat avtalats skriftligen är inte Användaren skyldig att lämna ut konfidentiell information eller information som är skyddad i egenskap av immateriell egendom på Plattformen.
  3. Om en Användare tror att ett Innehåll som lämnas på Plattformen gör intrång i Användarens immateriella rättigheter ska Användaren utan dröjsmål meddela Kampaay detta på följande e-postadress: kontakt@kampaay.com. Användaren accepterar att Kampaay efter att ha mottagit ett meddelande om påstått intrång i immateriella rättigheter efter eget gottfinnande kan ta bort sådant innehåll. Parterna har också enats om att Kampaay inte ska anses ansvarigt i relation till sådant intrång.
  4. Allt Innehåll som är tillgängligt via Plattformen samt de tjänster som ingår, inklusive men inte begränsat till text, grafik, Eventformat, logotyper, bilder, ljud- och/eller videofiler, digitala nedladdningar, datainsamlingar, mjukvara etc. ska betraktas som Kampaays och/eller dess leverantörers exklusiva egendom och skyddas av immaterialrätt. Kampaay beviljar inte någon typ av licens eller tillstånd att använda immateriella eller industriella rättigheter eller annan egendom eller rättighet förknippad med Plattformen och/eller dess Innehåll eller Kampaays Tjänster. 
  5. Med förhandstillstånd från Användaren kan Kampaay spela in Eventet samt nämna Användaren som Kampaays referens i broschyrer eller på webbplatsen under följande webbadress: https://www.kampaay.se/.

Försäljningsvillkor

 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
  1. Dessa Försäljningsvillkor ska tillämpas på köp av Kampaays Tjänster.
  2. Innan köp av Kampaays produkter och Tjänster ska Användaren läsa igenom dessa Försäljningsvillkor som förutsätts vara fullständigt och otvetydigt kända och accepterade vid tidpunkten för köpet.

 1. GENOMFÖRANDE AV AVTALET
  1. För att genomföra Köpeavtalet ska Användaren fylla i ordern och skicka den enligt följande relevanta instruktioner samt bekräfta godkännandet av Användningsvillkoren, Försäljningsvillkoren  och villkoren avseende Personuppgifter.
  2. När Kampaays Tjänster och produkter väljs kommer de att läggas i kundvagnen. Användaren ska följa köpinstruktionerna, tillhandahålla eller verifiera erforderlig information på respektive steg i processen, Orderuppgifterna kan ändras innan betalning.
  3. Köpeavtalet ska anses vara slutfört när Kampaay mottagit ordersammanställningen från Användaren, efter verifiering av att uppgifterna däri är korrekta.
  4. Köpordern innehåller en hänvisning till Användningsvillkoren, Försäljningsvillkoren samt viss information om köpta Kampaay-tjänster. Oaktat att Innehållet på Plattformen, inklusive grafiska framställningar, endast är för illustrativa syften, ska Kampaay inte anses ansvarigt för eventuella brister i de grafiska framställningarna av produkterna som visas däri. 
  5. Användaren ska betala priset efter slutförd online-beställning. 
  6. Efter tecknat Köpeavtal ska Kampaay ta hand om Köpordern för att verkställa den.
  7. Kampaay förbinder sig att bekräfta alla Köporder genom ett meddelande på den Digitala Plattformen och/eller via e-post till den e-postadress som Användaren uppgivit vid beställningen på den Digitala Plattformen.

 1. PRODUKTTILLGÄNGLIGHET
  1. Kampaays Tjänster inkluderar, men är inte begränsat till exempelvis: tjänster relaterade till Eventarrangemanget, till exempel men inte begränsat till, tillhandahållande av mat och dryck, underhållning, bartending, rätt att använda lokaler samt tjänster relaterade till arrangemang av virtuella event som tillhandahållande av underhållning och leverans av mat och dryck. Hela utbudet beskrivs närmare på följande webbplats: https://www.kampaay.com.
  2. Produkttillgängligheten avser tillgängligheten vid tidpunkten då Användaren placerar ordern. Sådan tillgång ska dock endast betraktas som indikativ eftersom produkterna kan vara slutsålda till andra Användare innan ordern bekräftas, på grund av att flera Användare är inne på webbplatsen samtidigt.
  3. Användaren accepterar och är införstådd med att det även kan förekomma att produkter inte är helt eller delvis tillgängliga efter att orderbekräftelsen har skickats. I sådana fall kommer ordern att korrigeras automatiskt genom att otillgängliga produkter raderas och ersätts med likvärdiga produkter. Användaren kommer att informeras utan dröjsmål om eventuell otillgänglighet men Användaren har inte rätt framställa anspråk i detta avseende.

 1. YTTERLIGARE TJÄNSTER
  1. Skulle Användaren önska att ytterligare tjänster utförs av tredjepartsleverantörer andra än Kampaay och som Användaren själv valt för att organisera samma event, samtycker Kampaay, enligt ett tidigare avtal, till att tredjepartsleverantören debiterar Användaren för de kostnader som är hänförliga till Användaren för dessa ytterligare tjänster, utan att det påverkar: (i) Användarens skyldighet att betala Tjänsteleverantören ett belopp motsvarande kostnaden för den tjänst som tillhandahållits av tredjepartsleverantören och (ii) Användarens skyldighet att gottgöra och hålla Kampaay skadeslöst från ansvar för skada som uppkommer från, eller på något sätt är kopplat till det ytterligare tjänster som levererats av tredjepartsleverantörer samt i händelse av dröjsmål eller fel från tredjepartsleverantörens sida.
  2. Om inte parterna skriftligen enats om annat förbinder sig Användaren även att betala Kampaay en extra avgift uppgående till 7 procent av kostnaden för tjänsten som levererats av tredjepartsleverantören. Dessa belopp ska betalas i enlighet med de instruktioner som lämnas när fakturan utfärdas.

 1. BETALNINGSVILLKOR
  1. Priset för Kampaays Tjänster kommer, från tid till annan, att anges på Plattformen. Om fel inträffar i prisuppgifterna kommer Kampaay meddela Användare utan dröjsmål för att ge Användaren möjlighet att: (i) bekräfta att Köpordern har rätt pris eller, alternativt, (ii) annullera Köpordern.
  2. Även om Kampaay förbinder sig att inte ändra priset på bekräftade Köporder, är Användaren medveten om och accepterar att priserna kan ändras från tid till annan. I detta avseende, vänligen observera att priser som anges på Plattformen är fastställda som resultat av förhandlingar som förts mellan Kampaay och dess leverantörer, därför kan ändringar avseende produkter och/eller tjänster som Användaren önskar leda till att de ursprungliga priserna ändras.
  3. I händelse av fel i prisuppgiften är Användaren införstådd med och accepterar att Kampaay inte kommer att leverera produkten och/eller tjänsten till det lägre pris som felaktigt angavs.
  4. Betalning kan göras med kreditkort eller banköverföring. Användaren godkänner och accepterar uttryckligen att Kampaay kan begära förskottsbetalning. I sådana fall förbinder sig Kampaay att utan dröjsmål meddela Användaren om eventuell förskottsbetalning som Användaren ska göra. 
  5. I händelse av att fakturabetalning helt eller delvis uteblir tar Kampaay, efter en formell betalningspåminnelse, ut en dröjsmålsränta motsvarande den ränta som indikeras av ECB under den sexmånadersperiod som betalningen görs.

 1. POLICY FÖR ANNULLERINGAR OCH ORDERFÖRÄNDRINGAR
  1. Skulle Användaren efter att en Köporder har skickats vilja annullera ordern tillämpas följande villkor:

 vid annullering av Köporder relaterad till ett Event:

 •  senare än 60 dagar och inom 30 dagar innan Eventet, debiteras 50 procent av det avtalade totalbeloppet;
 • senare än 30 dagar och inom 15 dagar innan Eventet, debiteras 60 procent av det avtalade totalbeloppet;
 • senare än 14 dagar och inom 8 dagar innan Eventet, debiteras 75 procent av det avtalade totalbeloppet;
 • senare än 7 dagar innan Eventet debiteras hela beloppet.
 1. Eventuell begäran om ändringar av tjänsterna, till exempel men inte begränsat till, ändring av antalet deltagare, ska kommuniceras till Kampaay utan dröjsmål. Skulle det inte vara möjligt, på grund av skäl som inte är hänförliga till Kampaay, har Kampaay rätt till ersättning för omkostnader efter tillhandahållande av relevant dokumentation.  
 2. Skulle Användaren, efter att en Köporder har skickats, vilja ändra ordern tillämpas följande villkor:
 • senare än 60 dagar och inom 30 dagar innan Eventet, kan fritt antal ändringar göras;
 • senare än 30 dagar och inom 8 dagar innan Eventet, kan 10 procent av den avtalade totalen ändras kostnadsfritt;
 • senare än 8 dagar innan Eventet, debiteras 100 procent av det avtalade totalbeloppet;

6.4. Skulle en minimikvantitet krävas för att utföra en tjänst, kommer denna kvantitet att anges på Plattformen och i inget fall kan ordern därefter reduceras under den tröskeln efter att Köporder skickats.

 1. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
  1. Köparens personuppgifter behandlas i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen så som anges i dataskyddspolicyn.
  2. I händelse av anslutning till hänvisningsprogram som stöds av Kampaay för att få rabatt på priset för tjänsterna, är Användaren införstådd med att Användaren för att få dessa rabatter ska informera Kampaay om vissa uppgifter (dvs. förnamn, efternamn, e-postadress) relaterade till tredje part. I det avseendet ska Användaren (i) garantera att tredje parts personuppgifter uppges för att Kampaay ska skicka kommersiella kommunikationer efter att ett särskilt samtycke förvärvats av tredje part för detta syfte och (ii) garantera att eventuell modifiering av det förvärvade samtycket (t.ex. återkallande av samtycket) omgående meddelas Kampaay och (iii) åta sig att gottgöra och hålla Kampaay skadeslöst och befria Kampaay från ansvar och anspråk på grund av uppgifter lämnas ut obehörigen och/eller olagligt.

 1. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR OCH SKADEERSÄTTNING
  1. Med undantag för bedrägeri eller grov vårdslöshet eller andra fall där Kampaays ansvar enligt lag, inte kan exkluderas och/eller begränsas, kan Kampaay inte hållas ansvarigt för direkta och/eller indirekta skador, av något slag, inklusive men inte begränsat till skador vid konsumtion av mat/dryck som drabbar Användare, deras egendom och/eller tredje part under Eventet. 
  2. Utan att det påverkar tillämpliga lagbestämmelser, ska de belopp som Kampaay eventuellt ska betala i skadestånd inte av något skäl överstiga de belopp som betalats av Användaren vid fullgörandet av Köpeavtalet.
  3. Användaren är införstådd med och accepterar att Användaren anses ansvarig för alla skador som Användaren orsakar tredje part, samt på lös och fast egendom, inklusive lokaler, som används i samband med tillhandahållande av Kampaays Tjänster. Mot bakgrund av ovanstående förbinder sig Användaren att gottgöra och hålla Kampaay skadeslöst från eventuella anspråk i detta avseende.
  4. Utan att det påverkar bestämmelser i tillämplig lag accepterar Användaren att Kampaay inte ska anses ansvarigt i händelse att Eventet inte skulle genomföras, helt eller delvis, på grund av force majeure, oförutsedd händelse och/eller orsaker som ligger utanför Kampaays kontroll och inte är hänförliga till Kampaay. 
  5. Användaren accepterar att varken Kampaay eller tredjepartsleverantörer som anlitas av Kampaay har skyldighet och/eller ansvar att skydda saker som tillhör deltagarna på Eventet och därför ska Användaren varna deltagarna i detta avseende och uppmana dem att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder. I detta avseende accepterar Användaren att gottgöra och hålla Kampaay skadeslöst och Kampaay friskriver sig från ansvar gentemot tredje part som drabbas av stöld, förlust eller skada under användningen av Tjänsterna.
  6. Användaren garanterar också att Användaren har tecknat ansvarsförsäkring som omfattar även deltagarna på Eventet. 
  7. Oaktat att Kampaay förlitar sig på samarbete med kvalificerade medarbetare, accepterar Användaren härmed att Kampaay inte är ansvarigt i händelse att medarbetarna saknar behörighet och/eller tillstånd som enligt lag krävs för att utföra aktiviteterna.

 1. PARTERNAS ÅTAGANDEN
  1. Användaren förbinder sig att ensam ansvara för efterlevnaden av regler avseende servering av alkoholhaltiga drycker till minderåriga enligt tillämplig lag.
  2. Som resultat av ovanstående förbinder sig Användaren att hålla Kampaay skadeslöst från ansvar som på något sätt kan uppkomma till följd av skada på minderårig på grund av överträdelse mot ovannämnda lagstadgade förbud vid fullgörandet av tjänster som erbjuds av Kampaay.
  3. Användaren förbinder sig också att gottgöra och hålla Kampaay skadeslöst vid skada, oavsett typ, som drabbar Event-deltagare och uppkommer på grund av konsumtion av mat/dryck levererad av Kampaay.
  4. Oaktat att Kampaay förbinder sig att använda kompetenta och kvalificerade tredjepartsleverantörer, är Användaren även införstådd med och accepterar att Kampaay inte är ansvarigt om leverantören inte har och/eller upprätthåller nödvändiga tillstånd som enligt lag krävs för att utföra aktiviteterna. Därför bekräftar och accepterar Användaren att inga anspråk kommer att riktas mot Kampaay i detta avseende.
  5. Har parterna inte enats om annat kommer Kampaay endast utföra sina tjänster på avsett område vid tidpunkten för Köpordern, i synnerhet, den adress som meddelas vid tidpunkten då ordern placeras. 
  6. Om inte annat avtalats skriftligen avseende musik som är underkastad regler, förbinder sig Användaren att tillhandahålla de tillstånd som lagen kräver. I detta avseende ska Användaren vara ansvarig för alla konsekvenser som kan bli följden av Användarens underlåtenhet att fullgöra ovannämnda skyldigheter. Till följd av ovanstående förbinder sig Användaren att hålla Kampaay skadelöst och att gottgöra Kampaay från skada och/eller anspråk som uppkommer till följd av underlåtenhet att följa sådana bestämmelser. 
  7. Skulle Användaren vara intresserad av lokaltjänsten, ska lokalen användas av Användaren för Eventet i enlighet med den maximala kapaciteten som anges på Plattformen samt de ytterligare tjänster som tillhandahålles av tredje part (t.ex. mat- och dryckestjänster samt underhållning). 
  8. Lokalen, inklusive möbler, upplåtes för användning i enlighet med avsett syfte. Eventuella ändringar avseende den avsedda användningen av lokalen, även delvis eller endast tillfälligt, är förbjudna.
  9. Användaren samtycker till att använda lokalen med vederbörlig omsorg och betraktas som dess förvaltare. Därför kan inget anspråk i detta avseende riktas mot Kampaay och/eller tredjepartsleverantörer. Användaren ska även använda lokalen på ett aktsamt sätt och avstå från att agera på ett sätt som kan orsaka skada på egendomen. Användaren accepterar även att använda lokalen på ett sätt som inte är störande för de boende i närheten.
  10. Användaren förbinder sig att strikt följa eventuella bestämmelser som meddelas av Kampaay, syftade till att respektera, bland annat, fastighetens egenskaper och det maximala antalet deltagare på Eventet. I detta avseende har Kampaay rätt att kontrollera lokalens skick i slutet av Eventet och eventuella skador på lokalen, oavsett slag, som fastställs av Kampaay kommer att debiteras Användaren. Användaren accepterar därför att gottgöra Kampaay och hålla Kampaay skadeslöst för alla skador på lokalen, inklusive tillbehör, relaterat till utförandet av Eventet.

 1. KONFIDENTIALITET

Kampaay och Användaren förbinder sig ömsesidigt, för sig själva och sina samarbetspartners, att upprätthålla strikt sekretess och att betrakta all information som de får kännedom om som strikt konfidentiell. Konfidentiell information avser teknisk, teknologisk och kommersiell information, uppgifter, inklusive statistiska uppgifter och/eller industriella rättigheter samt andra nyheter, förtroenden, fakta, projekt, information i begreppets vidaste innebörd, som blir känd om och/eller från den andra parten, som inte har yppats för tredje part eller blivit allmänt känd.

 1. ENSKILDA BESTÄMMELSERS OGILTIGHET

Skulle en bestämmelse i dessa Försäljningsvillkor vara eller bli ogiltig av något skäl påverkar detta inte övriga bestämmelsers giltighet.

 1. KONTAKTER
  1. Eventuella frågor kan skickas per e-post till följande adress: kontakt@kampaay.com.

 1. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION
  1. Dessa Allmänna Villkor ska regleras av och tolkas enligt svensk lag. 
  2. Eventuella tvister som uppkommer genom dessa ska hänvisas till domstol i Stockholm.